هادی ابراهیمی

هادی ابراهیمی

مدیر عامل و عضو هيئت مدیره

هادی ابراهیمی

مدیر عامل و عضو هيئت مدیره

مهدی موسوی

مهدی موسوی

معاون توسعه سازمان

مهدی موسوی

معاون توسعه سازمان

شادی ترکیان

شادی ترکیان

مدیر کسب و کار کارت

شادی ترکیان

مدیر کسب و کار کارت

بابک نادری پور

بابک نادری پور

معاون خدمات نوین

بابک نادری پور

معاون خدمات نوین

حسین اسلامی

حسین اسلامی

رییس هیات مدیره

حسین اسلامی

رییس هیات مدیره