هادی ابراهیمی
هادی ابراهیمی مدیر عامل و عضو هيئت مدیره

هادی ابراهیمی

مدیر عامل و عضو هيئت مدیره
مهدی موسوی
مهدی موسوی معاون توسعه سازمان

مهدی موسوی

معاون توسعه سازمان
شادی ترکیان
شادی ترکیان مدیر کسب و کار کارت

شادی ترکیان

مدیر کسب و کار کارت
بابک نادری پور
بابک نادری پور معاون خدمات نوین

بابک نادری پور

معاون خدمات نوین
حسین اسلامی
حسین اسلامی رییس هیات مدیره

حسین اسلامی

رییس هیات مدیره